Ειδικός Έλεγχος Εγκατάστασης Υγραερίου

Η διενέργεια ειδικού ελεγχου υγραεριοκίνησης είναι απαραίτητη στα οχήματα που έχει τοποθετηθεί σύστημα υγραεριοκίνησης ώστε να μεταβληθεί η άδεια του οχήματος όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Ωστόσο, ο ειδικός έλεγχος υγραεριοκίνησης δεν υποκαθιστά τον αρχικό ή περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ.

Για τον ειδικό έλεγχο εγκατάστασης υγραερίου θα χρειαστείτε:

  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
  • Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη μηχανικού που διενήργησε την διασκευή, με ημερομηνία μέχρι και 30 ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία ελέγχου
  • Δήλωση συμμόρφωσης των χρησιμοποιούμενων εξαρτημάτων του αρμόδιου φορέα από την χώρα κατασκευής καθώς και επίσημη μετάφραση αυτών στα Ελληνικά
  • Απόδειξη η Τιμολόγιο Εγκατάστασης Υγραερίου
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
  • Άδεια Λειτουργίας Συνεργείου Διασκευής
  • άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

 

Τα νέα μας